SYARAT PERKHIDMATAN
Kandungan www.semaniskurma.my ("semaniskurma") disumbangkan oleh ahli-ahlinya "Anggota" dan disediakan untuk para Anggota melalui Internet. Sebagai Ahli anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kandungan maklumat yang anda terbitkan di myJodoh dan interaksi yang anda jalankan dengan Ahli lain.

semaniskurma tidak bertanggungjawab untuk sebarang maklumat peribadi yang anda atau Ahli lain boleh memilih untuk mendedahkan mengenai perkhidmatan ini. Dengan mendaftar dengan myJodoh anda, dengan ini, mengesahkan bahawa anda adalah orang dewasa (berumur sekurang-kurangnya 18 tahun) dan memahami bahawa anda atau myJodoh boleh menghentikan keahlian anda dengan alasan apa pun.

Sekiranya anda menamatkan perkhidmatan, anda tidak akan berhak mendapat pengembalian dana atau bahagian kontrak anda yang tidak digunakan (jika berkenaan).

Dengan mendaftar, anda bersetuju untuk mematuhi kod tingkah laku semaniskurma dan mengakui penafian di bawah. Anda bersetuju untuk tidak menyalin, mengubah, menyebarkan atau menjual sebarang maklumat dari myJodoh kecuali maklumat yang berada di domain awam atau yang anda telah diberi kebenaran. Anda bersetuju untuk mengganti rugi dan menahan myJodoh, pegawainya, pengarah, ejen, pekerja, pegawai atasan dan kontraktor pihak ketiga tidak berbahaya dari sebarang dan semua tuntutan yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan perkhidmatan ini oleh anda atau orang lain yang dibenarkan atau dibenarkan oleh anda untuk gunakan perkhidmatan tersebut.

semaniskurma berhak untuk mengubah atau menghentikan Perkhidmatan dengan atau tanpa pemberitahuan kepada "Anggota". semaniskurma tidak akan bertanggungjawab kepada "Anggota" atau pihak ketiga sekiranya myJodoh menggunakan haknya untuk mengubah atau menghentikan Perkhidmatan.

KOD TINDAKAN
Komunikasi antara anda dan Ahli-ahli yang lain akan tetap bersifat peribadi. Anda akan memberikan maklumat yang betul dan benar sepanjang pengetahuan anda dan tidak dengan sengaja menyesatkan Ahli semaniskurma yang lain. Anda tidak akan meminta perniagaan atau mengganggu Anggota lain melalui mesej peribadi, e-mel, melalui perbualan telefon atau semasa mesyuarat.

Anda tidak akan menghantar nombor telefon; alamat e-mel dan URL; nama dan alamat jalan; iklan dan surat berantai atau bahasa kasar, rasis dan menyinggung perasaan di mana-mana bahagian profil anda PROFIL ANDA, yang dapat dilihat oleh Ahli lain.

Anda tidak akan menggunakan semaniskurma untuk memfitnah atau memfitnah mana-mana orang atau melanggar privasi atau hak orang lain. Anda akan memberitahu myJodoh dengan segera mengenai sebarang tingkah laku tidak wajar dari pihak Ahli lain.

Anda mengakui bahawa keahlian anda boleh ditamatkan tanpa bayaran balik, jika anda sengaja melanggar tatakelakuan ini.

PENAFIAN
semaniskurma tidak mengesahkan maklumat yang dikemukakan oleh Ahli-ahlinya dan tidak membuat pernyataan mengenai kebolehpercayaannya. semaniskurma tidak mengkaji kandungan mesej e-mel. myJodoh tidak akan menyelesaikan pertikaian antara Ahli atau pertikaian yang melibatkan Ahli dan penyedia perkhidmatan Internet atau syarikat telefon. myJodoh mempunyai hak tetapi tidak mempunyai kewajipan untuk membuang sebarang bahan yang menyinggung. Perkhidmatan myJodoh bergantung pada prestasi banyak penyedia perkhidmatan pihak ketiga seperti syarikat telefon, penyedia perkhidmatan Internet, penyedia perkakasan dan kontraktor perisian.

semaniskurma tidak menjamin bahawa sistem akan sentiasa beroperasi, tanpa penundaan atau penghantaran akan selamat. Oleh itu, ia menyediakan perkhidmatan berdasarkan apa adanya, tanpa jaminan tersirat mengenai kebolehdagangan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu.

DENGAN MENDAFTAR ANDA SETUJU DENGAN TERMA DAN SYARAT DI ATAS DI ATAS YANG PERKHIDMATAN INI DITAWAN. JIKA ANDA TIDAK SETUJU, SILA HUBUNGI PENYERTAAN ANDA SEGERA.